Bi Sternlampeliecht loszlaufe ond z’beobachte, wie s’zarte Morgerot gmächlech de donkli Stärnehemmel wägkösst - das esch emmer weder öbbis ganz Grosses för mech.
— Magischi Momänt us mim Läbe.